Executive Committee

CH10684 (Wuhan Section Wuhan Chapter, GRS29)

Chapter Chair:  Lefei Zhang, Wuhan University (zhanglefei@whu.edu.cn)

Chapter Vice-Chair: Tao Chen, China University of Geosciences (taochen@cug.edu.cn)

Chapter Secretary: Yanni Dong, China University of Geosciences (dongyanni@cug.edu.cn)

Student Branch Chair: Chengxi Han, Wuhan University (hanchengxiwhu@gmail.com)

Student Branch Vice-Chair: Haonan Guo, Wuhan University (haonanguo@whu.edu.cn)

Student Branch Secretary: Meiqi Hu, Wuhan University (meiqihu@whu.edu.cn)