IEEE Transactions on Nanotechnology
IEEE
Editorial Board

Editorial Board

TNANO EDITORIAL BOARD 
Editor-in-ChiefSorin Cotofana EiC
co-Editor-in-Chief (TNANO Letters) Vincent C. Lee
Editorial AdministratorClarissa Nemeth
Senior Editors
Shoou-Jinn Chang
Massimo De Vittorio
Lixin Dong
Dan Herr
Jun Li
Antonio Martinez
Theresa S. Mayer
Luca Pierantoni
Antonio Rubio
Mircea Stan
Osamu Tabata
Haixia (Alice) Zhang
Associate Editors
Marc Bescond
Mattias Borg
Shih-Chi Chen
Yong-Hoon Cho
Mircea Dragoman
Huigao Duan
Takafumi Fukushima
Pierre-Emmanuel Gaillardon
Murali Krishna Ghatkesar
Avik Ghosh
Robert Kelsall
Jie Han
Yoshikazu Hirai
Youfan Hu
Daniele Ielmini
M. Saif Islam
Yoshitada Isono
Jun Li
Chee Wee Liu
Xinyu Liu
Joseph W. Lyding
Marisa Lopez-Vallejo
Davide Mencarelli
Saraju Mohanty
Kyoko Namura
Michael Niemier
Nicolae-Coriolan Panoiu
Xavier Oriols
Salvatore Pontarelli
Harry E. Ruda
Seiji Samukawa
Georgios Ch. Sirakoulis
Ashwin A. Seshia
Ashok Srivastava
Hong-Bo Sun
Xuhui Sun
Christof Teusher
Emanuel Tutuc
Garrett S. Rose
Ant Ural
Luis Guillermo Villanueva
Wei Wu
Pak Wong
Tak Sing Wong
Fangwei Ye
John Yeow
Cunjiang Yu
Chi Zhang
Xiao-Sheng Zhang
Weisheng Zhao
Zhaohui Zhong
Chongwu Zhou
Associate Editors for TNANO Letters
Adekunle Adeyeye
Russell J. Deaton
Xiaohu Gao
Haewook Han
Jian-Jang Huang
Jae-Woong Jeong
Deok-Ho Kim
Matt Cole
Tian-Ling Ren
Donald Keith Roper
Emeritus Editors
Costin Anghel
Yasuhiko Arakawa
Maria Merlyne De Souza
Massimo (Max) V. Fischetti
Xiuling Li
Csaba Andras Moritz
Brad Nelson
K. Suganuma
Lars Erik Wernersson
Edward T. Yu