Committee

Local Organizers:

 • General Chair:    Prof. Nobuyuki Matsui
 • Program Chair:    Prof. Takashi Kosaka
 • Location Chair:    Prof. Kenta Seki
 • Treasurer:    Prof. Yoshiaki Kano
 • Information and Website Chair:    Prof. Kazuaki Ito
 • Secretary:    Prof. Takashi Kosaka

Technical Committee Members:

 • Technical Program Chair:
   • Prof. Takashi Kosaka
 • Members:
   • Prof. Yoshiaki Kano
   • Prof. Kan Akatsu
   • Prof. Keiichiro Kondo
   • Dr. Kozo Ide
   • Dr. Yoshitaka Iwaji
   • Dr. Saha Subrata