2017

Mazin Almaqablah

Chapter Chair

Christina Chen

Vice Chair/Program Chair

Zhaoqiang Bai

Secretary

Hua Yuan

Treasurer

Min Fan

Vice Program Chair