Officers

Zhaoqing Bai

Zhaoqiang Bai

Chapter Chair

Min Fan

Vice Chair/Program Chair

Qi Yao

Secretary

L

Hua Yuan

Treasurer

L

Hoan Ho

Vice Program Chair

Christina Chen

Advisor