Organization Structure

Chair

 Lin YongHua

Membership

Sun Ning

Events

Wang Qing

Projects

Meng FanJing

Communications

Zhang Li